Lovpligtige oplysninger

Gå til forsiden 

Advokatfirmaet Erik F. Kjær, cvr. nr. 37210730 driver virksomhed på adressen Ringvejen 63, 7900 Nykøbing M. Advokatfirmaet er en enkeltmandsvirksomhed, der indhaves og drives af advokat Erik F. Kjær. Der er ikke andre advokater beskæftiget i virksomheden.

Jeg kan kontaktes på telefonnummer er 60150011 og via mail på ek@60150011.dk

 1. Forsikring og garanti

Advokat Erik F. Kjær er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af advokatansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Policenummeret er 67421133. Forsikringen og garantien er oprettet efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Erik F. Kjær, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 1. Aftaleklausuler og lovvalg

Advokat Erik F. Kjær anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 1. Klientkontomidler

Klientkontomidler er omfattet af Advokatsamfundets regler ( klientkontovedtægten ) og bliver indsat på klientkonto i Frøslev Mollerup Sparekasse, cvr.nr. 24260453. I tilfælde af pengeinstituttets konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside Hvordan er jeg sikret, hvis pengeinstituttet går konkurs.

 1. Hvidvask

Såfremt klientens sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som advokat for klienten bl.a. forpligtet til at indhente og i 5 år opbevare ID-oplysninger om klienten.

 1. Tilsyns- og diciplinærsystem

Advokat Erik F. Kjær er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk .

 1. Salær- og adfærdsklage

Hvis der opstår tvist om opkrævet salær og/eller utilfredshed med min adfærd, bedes klienten kontakte advokat Erik F. Kjær for en drøftelse. Klienten vil blive vejledt om adgangen til at klage over salærets størrelse og/eller adfærden. Klage over salærets størrelse og/eller adfærden kan ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Persondatapolitik – Advokat (H) Erik F. Kjær, cvr. nr. 37210730

 

 Persondatapolitik

Advokat Erik F Kjær lægger vægt på, at du er tryg ved at være klient hos os. Derfor behandler vi de personoplysninger, som du giver os, med respekt og i overensstemmelse med persondataforordningen.

Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata fra dig. Det gælder også når vi modtager persondata fra andre, jf. persondataforordningens artikel 13.

Den dataansvarlige

Advokat Erik F Kjær, cvr nr 37210730, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vore kontaktoplysninger er:   Advokat Erik F Kjær
Ringvejen 63, 7900 Nykøbing
tlf. 60 15  00 11
mail ek@60150011.dk

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: ek@60150011.dk eller med almindelig post til kontoret. Du kan også ringe til os på tlf. 60 15  00 11, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

 

Din ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Foretages der automatiseret behandling

Vi anvender ikke personoplysninger om dig til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Din ret til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Opbevaring og sletning af dine data

Sletning af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi lægger vægt på, at personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at have dem af hensyn til opfyldelse af de formål, som de blev indsamlet til, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Oplysningerne vil dog maksimalt blive opbevaret i 5 år efter sagens afslutning.

 Sikkerhedsmæssige foranstaltninger

Vi gør brug af tidssvarende tekniske løsninger, med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger.

Vores IT-system drives via en ekstern hosting leverandør, der sikrer, at alle forhold omkring antivirus, firewall, backup mv. stedse er opdateret iht. indgået databehandleraftale. I vores advokatsystem oprettes og håndteres vores sager og de dertil hørende persondata.

Hvilke data indsamler vi, hvorfor og hvordan behandler vi dine data

Vi indsamler og behandler kun de persondata, der er nødvendige. Derfor indsamler og behandler vi forskellige typer persondata afhængig af, hvad sagen drejer sig. I det følgende er der nærmere oplysninger herom. Herom er der nærmere oplysninger i de følgende afsnit.

Videregivelse

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Der sker endvidere videregivelse i det omfang vi under hensyn til sagens art og karakater er forpligtet hertil efter lovgivningen

 

Gældssanering

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At kunne behandle din gældssaneringssag i overensstemmelse med konkurslovens regler.
 • At kunne leve op til vores forpligtelser iht. hvidvaskloven.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og artikel 9, stk. 2, litra b
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, i forbindelse f.eks. hvidvask-lovens §§ 10-11 og 16.

 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Som udgangspunkt indsamler vi alene almindelige personoplysninger så som navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, uddannelse, beskæftigelse, indkomstforhold, skattemæssige forhold, udgifter, gæld og aktiver (såkaldte artikel 6 oplysninger).
 • I enkelte tilfælde kan vi også modtage følsomme personoplysninger så som religiøs overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger, CPR-numre og oplysninger om børn (Såkaldte artikel 9-oplysninger).

Videregivelse

Afhængigt af sagens forløb kan det blive nødvendigt at videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Domstolene
 • Domstolsstyrelsen
 • Kreditor
 • Skattemyndigheder
 • Kommune
 • Øvrige interessenter med tilknytning til sagen

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne strammer fra dig og skifteretten og er indhentet for at behandle din gældssaneringssag. I forbindelse med vores behandling af sagen kan vi modtage yderligere oplysninger fra andre, f.eks. skifteretten, en kreditor, sociale myndigheder eller andre offentlige myndigheder. I forbindelse med møde hos os, vil du få indblik i de personoplysninger vi har modtaget fra andre.

 

Ægtepagt

Formålet:

Vores behandling af dine personoplysninger sker som led i vores juridiske rådgivning og varetagelse din sag i forbindelse med oprettelse af ægtepagt.

Kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med behandling af din sag får vi typisk brug for at modtage følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr., mail, cpr.nr., oplysninger om pensioner, ejerforhold til aktiver herunder selskaber.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse.

Vi indhenter derudover oplysninger om dit CPR-nr. og dine almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Videregivelse

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Det vil typisk være retten.

Retsgrundlaget:

Behandling af personoplysninger sker udelukkende til legitime formål, og for at vi kan løse opgaven i forbindelse med din sag. De legitime interesser der i øvrigt er, udover at opfylde aftalen, er ægtefælle- ægteskabs- ægtefælleskifte- samt bogføringslovens regler, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke hertil.

 

 Testamente

Formålet:

Vores behandling af dine personoplysninger sker som led i vores juridiske rådgivning og varetagelse din sag i forbindelse med oprettelse af testamente.

Kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med behandling af din sag får vi typisk brug for at modtage følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr., mail, cpr.nr., oplysninger om pensioner, ejerforhold til aktiver herunder selskaber.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse.

Vi indhenter derudover oplysninger om dit CPR-nr. og dine almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Videregivelse

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Det vil typisk være retten.

 Retsgrundlaget:

Behandling af personoplysninger sker udelukkende til legitime formål, og for at vi kan løse opgaven i forbindelse med din sag. De legitime interesser der i øvrigt er, udover at opfylde aftalen, er ægtefælle- ægteskabs- ægtefælleskifte- samt bogføringslovens regler, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke hertil.

 

Ejendomshandel

 

Formålet:

Vores behandling af dine personoplysninger sker som led i vores juridiske rådgivning og varetagelse din ejendomshandel.

Kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med behandling af din sag får vi typisk brug for at modtage følgende personoplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnr., mail, cpr.nr., kørekort/pas og sundhedskort, deponeringskonto nr., konto nr., forsikringsforhold.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse. Vi indhenter kopi af dit sundhedskort og billedlegitimation i forhold til overholdelse af Hvidvaskloven i det tilfælde, hvor loven kræver det.

Vi indhenter derudover oplysninger om dit CPR-nr. og dine almindelige stamdata for at kunne identificere og lokalisere dig sikkert samt til tinglysning.

Retsgrundlaget:

Behandling af personoplysninger sker udelukkende til legitime formål, og for at vi kan løse opgaven i forbindelse med ejendomshandlen. De legitime interesser der i øvrigt er, udover at opfylde aftalen, er bogførings-, hvidvasks- og tinglysningslovens regler, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke hertil.

Videregivelse

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Det vil typisk være ejendomsmægler, pengeinstitut, forsyningsselskaber, forsikringsselskab

  

Personskadesager

Formålet

Vores behandling af dine personoplysninger sker som led i vores juridiske rådgivning og varetagelse din sag.

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med behandling af din sag får vi typisk brug for at modtage følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr., mail, cpr.nr., pas/kørekort, sundhedskort, bankoplysninger, læge- og journaloplysninger, kommunale akter, oplysninger fra politiet, Praktiserende læge, Speciallæger, Sygehuse, Kommunen, Jobcenter, Pensionsmyndigheder, Revalideringsmyndigheder, Implicerede forsikringsselskaber, Patienterstatningen, Patientskadeankenævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen, indtægtsmæssige og økonomiske forhold, bl.a. arbejdsgiver, revisor, socialforvaltning, SKAT. m.v.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse.

Behandling af personoplysninger sker som udgangspunkt med de kategorier af personoplysninger som vi har nævnt ovenfor. Vi vil derfor være nødsaget til at få en samtykkeerklæring fra dig vedr. de personfølsomme oplysninger.

Alle øvrige personoplysninger, som ikke er følsomme, er nødvendige for at opfylde vores aftale med dig, og til dem indhenter vi ikke samtykke.

Vi indhenter derudover oplysninger om dit CPR-nr. og dine almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Videregivelse

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Det vil typisk være forsikringsselskaber, læge, pengeinstitut, sygehus, kommune, fysioterapeut, psykolog, ankenævn, og AES.

Retsgrundlaget

Behandling af personoplysninger sker udelukkende til legitime formål, og for at vi kan løse opgaven i forbindelse med din sag. De legitime interesser der i øvrigt er, udover at opfylde aftalen, er sundhedsloven, erstatningsansvars-, patientforsikrings- og bogføringslovens regler, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke hertil. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er hjemmel til at undlade samtykke, da det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Dødsbo

Som del af dødsboskiftet behandler vi personoplysninger om afdøde. Herudover behandler vi personoplysninger om livs- og andre arvinger/legatarer samt hvis relevant om afdødes tidligere og nuværende ægtefælle, afdødes forældre, andre pårørende/nærtstående og interessenter i øvrigt – Interessenterne.

Vi behandler personoplysninger om afdøde og Inte­ressenterne som indgår som en naturlig eller nødvendig del af de opgaver, der følger af dødsboskifteloven, dødsboskatteloven, boafgiftsloven og øvrig relevant lovgivning i forbindelse med gennemførelse af skiftet.

Formålet

Formålet med behandling af personoplysninger er gennemførelse af skiftet i overensstemmelse med de lovkrav og pligter, vi som advokat og/eller bobestyrer er pålagt.

Kategorier af personoplysninger

Hovedparten af de personoplysninger, som vi behandler om afdøde og Interes­senterne, er almindelige personoplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer, slægtskab, oplysninger om eventuelle gaver og arveforskud, bankkontonummer, faktuelle oplysninger og vurderinger vedrøren­de boets aktiver og passiver, herunder personoplysninger i testamenter, anmel­delser af krav, mv.

Vi behandler cpr. nr. og pasnummer og andre lignende identitetsoplysninger, hvor det følger af lov, herunder i medfør af dødsboskatteloven, boafgiftsloven og hvidvaskloven, f. eks hvis der skal ske overdragelse af fast ejendom eller anden transaktion.

Hvis det er nødvendigt for at gennemføre skiftet, behandler vi også følsomme personoplysninger, f.eks. om etniske, oprindelse, helbreds- og fagforeningsoplysninger. Det kan være i forbindelse med fastlæggelse af eventuelle retskrav, arvingsundersøgelser, til brug for håndtering af forhold vedrørende pension og so­ciale ydelser mv. Undtagelsesvis behandler vi også oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser inden for det angivne formål. I tilfælde af at boet måtte vise sig insolvent, er vi pålagt en særlig undersøgelsespligt.

De personoplysninger, som vi beder om at modtage i relation til hvidvaskloven, er lovpligtige at meddele, for at vi kan etablere klientforholdet og yde den øn­skede bistand. De spørgsmål, vi stiller i relation til personoplysninger i øvrigt, vil som udgangspunkt også være obligatoriske at svare på, f.eks. hvorvidt du fra afdøde har modtaget gaver og/eller arveforskud, eller når vi beder om dit bank­kontonummer for at kunne udbetale arv. Manglende besvarelse kan derfor få negative konsekvenser for sagsbehandlingen og for dig.

Hvorfra modtager/indhenter vi personoplysninger

Hovedparten af personoplysningerne modtager eller indhenter vi via vores legi­timation som bobestyrer eller som advokat i henhold til skiftefuldmagt enten fra skifteretten og øvrige myndigheder eller forsikringsselskaber, banker, mfl., via afdødes dokumenter, herunder skattemappen, fra Interessenterne eller offentlige tilgængelige kilder.

Hvem videregiver vi personoplysninger til

Som led i dødsboskiftet videregiver vi personoplysninger til skifteretter, domstole, andre myndigheder, forsikringsselskaber, banker, arvingsrepræsentanter, modparters advokater, modparter uden advokatrepræsentation, underleverandører, der bistår med rydning, makulering, o. lign., sagkyndige eksperter/rådgivere, herunder ejendomsmæglere, derudover forsyningsselskaber, kreditforening, låsesmed, revisor, kirkekontor, landsarkivet og øvrige Interessenter. Herudover tillige til brug for information til forsikrings- og pensionsselskaber, som udbetaler ydelser udenom boet. Videregivelse sker i rele­vant omfang til brug for gennemførelse af skiftet.

Personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS i det omfang det er nød­vendigt af hensyn til fastlæggelse af et retskrav, f.eks. hvis afdøde har aktiver – eller boets Interessenter er hjemmehørende dér. I så fald vil spørgsmålet om fornødent, blive taget op på et møde eller på anden måde, hvorunder det vil blive oplyst, hvilke garantier, mv. der gælder.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling er primært dødsboskifteloven, boafgiftsloven, dødsboskatteloven og arveloven i kombination med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 c) og e) og eller b) samt artikel 9 stk. 2 a) – c) og f), artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 samt § 11, stk. 2.

Vi behandler endvidere almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 f). Denne hjemmel kan benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling og til brug for det tidligere angivne formål samt de bag dette formål liggende legitime interesser med hensyn til vores drift af advokatvirksomhed.

Også særlovgivning kan komme i betragtning, f.eks. lov om finansiel virksomhed, idet banker og forsikringsselskaber kan stille særlige krav, hvidvasklovgivningen, helbredsloven, forældelsesloven og bogføringsloven, mfl.

Endelig kan vi behandle personoplysninger på grundlag af dit udtrykkelige sam­tykke, men oftest vil det ikke være nødvendigt med et sådant samtykke, fordi behandling kan finde sted via hvervet som bobestyrer og/eller til opfyldelse af klientaftalen og/eller interesseafvejningsreglen.

Hvis vores behandling udelukkende finder sted på grundlag af samtykke, vil du kunne trække samtykket tilbage med virkning for fremtiden. Samtykke i øvrigt kan på samme måde tilbagekaldes, men der vil i nogle tilfælde være hjemmel til, at vi kan forsætte behandlingen på andet retligt grundlag.

 

Privatret

Formålet

Vores behandling af dine personoplysninger sker som led i vores juridiske rådgivning og varetagelse din sag.

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med behandling af din sag får vi typisk brug for at modtage følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr., mail, cpr.nr., retshjælpsforsikring.

Såfremt vi får brug for yderligere oplysninger, vil det være for at opfylde vores kontraktlige forpligtelse i forhold til dig, og du vil få særskilt meddelelse om, at vi har brug for de pågældende oplysninger, og at vi har indhentet dem via dig.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse.

Vi indhenter derudover oplysninger om dit CPR-nr. og dine almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Videregivelse

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Det vil typisk være retten, modparten, modpartens repræsentant.

 Retsgrundlaget

Behandling af personoplysninger sker udelukkende til legitime formål og for at vi kan løse opgaven i forbindelse med din sag. De legitime interesser, der i øvrigt er udover at opfylde aftalen, er lov om social service samt bogføringslovens regler, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke hertil.

 

Bodeling

Formålet

Vores behandling af dine personoplysninger sker som led i vores juridiske rådgivning og varetagelse din bodelingssag.

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med behandling af din sag får vi typisk brug for at modtage følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr., mail, cpr.nr., vielsesattest, ægtepagt, oplysninger om pensioner, ejerforhold til aktiver herunder selskaber, samlet skattemappe / årsopgørelser, og saldooplysninger fra bank pr. skæringsdato.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse.

Vi indhenter kopi af dit sundhedskort og billedlegitimation i forhold til overholdelse af Hvidvaskloven, i det tilfælde, hvor loven kræver det. Vi indhenter derudover oplysninger om dit CPR-nr. og dine almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Behandling af personoplysninger sker som udgangspunkt med de kategorier af personoplysninger, som vi har nævnt ovenfor.

Videregivelse

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Det vil typisk være retten, modparten og modpartens repræsentant, bank, forsikringsselskab, og pensionsselskab.

Retsgrundlaget:

Behandling af personoplysninger sker udelukkende til legitime formål, og for at vi kan løse opgaven i forbindelse med din sag. De legitime interesser, der i øvrigt er, udover at opfylde aftalen er ægtefælle-, ægteskabs-, ægtefælleskifte-, tinglysnings- og bogføringslovens regler, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke hertil.

 

Retssag

Formålet:

Vores behandling af dine personoplysninger sker som led i vores juridiske rådgivning og varetagelse af din sag i forbindelse med en retssag.

Kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med behandling af din sag får vi typisk brug for at modtage følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr., mail, cpr.nr., kontonr., kørekort/pas og sundhedskort. Derudover ved retshjælpsansøgning oplysninger fra skatteårsopgørelse, eventuelle kontrakter eller korrespondance som sagen vedrører. Vi vil kun registrere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold eller andre særlige / følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde vort opdrag i sagen.

Vi indhenter kopi af dit sundhedskort og billedlegitimation i forhold til overholdelse af Hvidvaskloven, i det tilfælde, hvor loven kræver det.

Vi indhenter derudover oplysninger om dit CPR-nr. og dine almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Hvor kommer oplysningerne fra

I det omfang disse oplysninger fremkommer fra modparten og ikke fra dig, vil du blive orienteret ved at modtage kopi af såvel vore processkrifter som modpartens processkrifter med bilag.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse.

Videregivelse af oplysninger

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Det vil typisk være modparten, modpartens repræsentant, retten, syns- og skønsmand, vidner, forsikringsselskab og civilstyrelsen. Derudover kan det være ejendomsmægler, pengeinstitut, ankestyrelsen, revisor samt voldgiftsnævnet.

Retsgrundlaget:

Behandling af personoplysninger sker udelukkende til legitime formål, og for at vi kan løse opgaven i forbindelse med retssagen. De legitime interesser der i øvrigt er, udover at opfylde aftalen om at føre din sag, er retspleje-, bogførings- og hvidvaskslovens regler, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke hertil.

 

Erhverv

Formålet:

Vores behandling af dine personoplysninger sker som led i vores juridiske rådgivning og varetagelse din sag.

Kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med behandling af din sag får vi typisk brug for at modtage følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr., mail, cpr.nr., skatteoplysninger, årsopgørelser, oplysninger om ejerforhold i forhold til virksomhed og selskaber, relevante kontrakter, herunder ejeraftaler, ansættelsesaftaler, direktørkontrakter.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse.

Vi indhenter kopi af dit sundhedskort og billedlegitimation i forhold til overholdelse af Hvidvaskloven i det tilfælde, hvor loven kræver det.

Vi indhenter derudover oplysninger om dit CPR-nr. og dine almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Videregivelse

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Det vil typisk være revisor, medindehavere, aftaleparter, bank, retten.

Retsgrundlaget:

Behandling af personoplysninger sker udelukkende til legitime formål, og for at vi kan løse opgaven i forbindelse med din sag. De legitime interesser der i øvrigt er, udover at opfylde aftalen, er selskabslovgivningen, aftale- og bogføringslovens regler, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke hertil.

 

 

Landbrugshandel

Formålet:

Vores behandling af dine personoplysninger sker som led i vores juridiske rådgivning og varetagelse din ejendomshandel.

Kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med behandling af din sag får vi typisk brug for at modtage følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr., mail, cpr.nr., kørekort/pas og sundhedskort, deponeringskonto nr., kontonr., forsikringsforhold, uddannelsesmæssige forhold herunder dokumentation for grønt bevis.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse.

Vi indhenter kopi af dit sundhedskort og billedlegitimation i forhold til overholdelse af Hvidvaskloven, i det tilfælde, hvor loven kræver det.

Vi indhenter derudover oplysninger om dit CPR-nr. og dine almindelige stamdata for at kunne identificere og lokalisere dig sikkert samt til tinglysning m.v.

Videregivelse

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Det vil typisk være ejendomsmægler, pengeinstitut, forsyningsselskaber, landboforening, Miljø- og Fødevarestyrelsen, forsikringsselskaber samt evt. arvinger.

Retsgrundlaget:

Behandling af personoplysninger sker udelukkende til legitime formål, og for at vi kan løse opgaven i forbindelse med ejendomshandlen. De legitime interesser der i øvrigt er, udover at opfylde kontrakten, er landbrugs-, bogførings-, hvidvasks- og tinglysningslovens regler, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke hertil.

 

Lejekontrakt

Vores behandling af dine personoplysninger sker som led i vores juridiske rådgivning og varetagelse din sag vedr. lejeaftaler.

Kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med behandling af din sag får vi typisk brug for at modtage følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr., mail, cpr.nr., kørekort/pas og sundhedskort, kontonr.

Vi vil selv løbende indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser om dine almindelige stamdata som navn og adresse.

Vi indhenter kopi af dit sundhedskort og billedlegitimation i forhold til overholdelse af Hvidvaskloven, i det tilfælde, hvor loven kræver det.

Vi indhenter derudover oplysninger om dit CPR-nr./CVR.nr. og dine almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert.

Videregivelse

I forbindelse med behandlingen af din sag vil der ske videregivelse af dine data til tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Det vil typisk være lejer/udlejer.

Retsgrundlaget:

Behandling af personoplysninger sker udelukkende til legitime formål, og for at vi kan løse opgaven i forbindelse med din sag. De legitime interesser der i øvrigt er, udover at opfylde aftalen, er leje-, erhvervsleje-, bogførings- og hvidvaskslovens regler, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke hertil.

24-06-2022

 

Gå til forsiden