Lovpligtige oplysninger

Gå til forsiden 

Advokatfirmaet Erik F. Kjær, cvr. nr. 37210730 driver virksomhed på adressen Ringvejen 63, 7900 Nykøbing M. Advokatfirmaet er en enkeltmandsvirksomhed, der indhaves og drives af advokat Erik F. Kjær. Der er ikke andre advokater beskæftiget i virksomheden.

Jeg kan kontaktes på telefonnummer er 60150011 og via mail på ek@60150011.dk

  1. Forsikring og garanti

Advokat Erik F. Kjær er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af advokatansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Policenummeret er 67421133. Forsikringen og garantien er oprettet efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Erik F. Kjær, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

  1. Aftaleklausuler og lovvalg

Advokat Erik F. Kjær anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

  1. Klientkontomidler

Klientkontomidler er omfattet af Advokatsamfundets regler ( klientkontovedtægten ) og bliver indsat på klientkonto i Frøslev Mollerup Sparekasse, cvr.nr. 24260453. I tilfælde af pengeinstituttets konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside Hvordan er jeg sikret, hvis pengeinstituttet går konkurs.

  1. Hvidvask

Såfremt klientens sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som advokat for klienten bl.a. forpligtet til at indhente og i 5 år opbevare ID-oplysninger om klienten.

  1. Tilsyns- og diciplinærsystem

Advokat Erik F. Kjær er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk .

  1. Salær- og adfærdsklage

Hvis der opstår tvist om opkrævet salær og/eller utilfredshed med min adfærd, bedes klienten kontakte advokat Erik F. Kjær for en drøftelse. Klienten vil blive vejledt om adgangen til at klage over salærets størrelse og/eller adfærden. Klage over salærets størrelse og/eller adfærden kan ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Persondatapolitik – Advokat (H) Erik F. Kjær, cvr. nr. 37210730

 

Dataansvarlig og kontaktperson er: Advokat Erik F. Kjær, Ringvejen 63, 7900 Nykøbing, e-mail: ek@60150011.dk

Vor behandling af personoplysninger vedrører hovedsageligt vore fysiske klienter og andre fysiske parter, hvis personoplysninger vi behandler som led i vores sagsbehandling men også fysiske personer, der ikke har forbindelse med vor behandling af sager – herunder oplysninger om vore leverandører og samarbejdspartnere og efter omstændighederne disses personale.

 Vor behandling af personoplysninger omfatter, f.eks. indsamling, registrering, opbevaring, brug eller videregivelse af oplysningerne.

Vi beskytter personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Det er for tiden databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

”Personoplysninger” omfatter oplysninger om en fysisk person. F.eks. navn, adresse, mailadresse, CPR-nummer og oplysninger om personens fysiske, helbredsmæssige, økonomiske, fagforeningsmæssige og sociale forhold.

Afhængig af omstændighederne omfatter vor behandling af personoplysninger både almindelige og følsomme oplysninger.

De personoplysninger vi behandler, får vi fra dig eller fra tredjemand, f.eks. offentlige myndigheder.

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt til de konkrete formål, og kun når der er lovligt grundlag for behandlingen.

Vi behandler særligt personoplysninger, så vi kan yde den aftalte juridiske assistance men også for at vi kan opfylde krav om dokumentation for identitet efter hvidvaskloven samt forpligtelser, der i øvrigt påhviler os efter loven.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være til offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer mv. afhængigt af sagens karakter.

Derudover overlader vi oplysninger til vores databehandlere.

Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til herunder indtil oplysningerne ikke længere er nødvendige for sikring af vore eller andres retskrav.

I almindelighed sletter vi personoplysninger senest efter fem år fra afslutning af en sag. For sikring af vore eller andres retskrav eller for at opfylde lovmæssige og advokatmæssige forpligtelser kan det være nødvendigt, at vi opbevarer personoplysningerne i en længe periode.

Du har efter de for tiden gældende regler om databeskyttelses regler forskellige rettigheder nemlig følgende:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, i særlige tilfælde ret til – selv om der ikke skal ske sletning efter vor almindelige regler – at få slettet oplysninger tidligere, i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, og i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem tilbagetrækningen af dit samtykke.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder. Det gælder også, hvis du vil klage over vor behandling af dine personoplysninger. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige, advokat Erik F. Kjær, finder du ovenfor. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger her forkert. Du kan få oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Vi sikrer os at dine persondata ikke utilsigtet bliver tilintetgjort, eller ændret. Vi har etableret foranstaltninger mod uautoriseret eller uvedkommende adgang til dine persondata. For at undgå datatab tager vi løbende backup af alle vore elektronisk lagrede data herunder dine elektronisk lagrede personoplysninger. Disse backupfiler opbevares som vore øvrige elektroniske data sikkert hos vor dataleverandør på en server, der er placeret i Danmark.

Opstår der på trods af vore bestræbelser et sikkerhedsbrud, der for dig medfører en betydelig risiko for ID-tyveri, økonomisk tab m.v., vil vi underrette dig.

  1. juni 2018.

Gå til forsiden